Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Oświadczenie o dostępności

Prokuratura Okręgowa w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848).

 

Strona internetowa

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://poplock.pl

Data pierwszej publikacji: 03.12.2009 r.

Data ostatniej istotnej zmiany zawartości: 06.09.2020 r.

 

Aplikacja mobilna

Prokuratura Okręgowa w Płocku nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019, pozycja 848).

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny zgodności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 dokonanej przez organ sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.09.2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania, problemu z dostępem, zgodności strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Płocku z niniejszym oświadczeniem oraz wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej a także żądania zapewnienia dostępności można zgłaszać telefonicznie do Działu ds. Informatyzacji i Analiz pod numerem 24 2674564 lub mailowo na adres admin@plock.po.gov.pl.

 

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z art. 18 1. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, lub elementu strony internetowej oraz elementów niedostępnych cyfrowo albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie takie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w tym terminie, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni taką dostępność cyfrową wskazanych elementów. Termin ten nie może jednak być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

W przypadku nie rozwiązania problemów z dostępnością cyfrową przez podmiot publiczny każda osoba ma także możliwość złożenia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność tłumacza migowego

Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie