Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zadaniem Prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw

Jesteś tutaj: Strona główna Mediacje

Mediacje

Co to jest mediacja?

Mediacja jest nową, pozasądową metodą rozwiązywania konfliktów. Jest to dobrowolny i nieformalny proces, w którym neutralny i bezstronny pośrednik czyli mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz w osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Mediator- to osoba, która ma pomóc stronom w zawarciu ugody. Nie jest on arbitrem ani sędzią. Nie ma prawa udzielać porad, sugerować rozwiązań, choćby uznawał dane rozstrzygnięcie  za słuszne i korzystne dla wszystkich. To do stron należy wypracowanie warunków porozumienia. To one decydują czy i na jakich warunkach spór zostanie rozwiązany.

W jakich sprawach może być stosowana mediacja ?

Mediacja może mieć zastosowanie:

 • w sprawach karnych i nieletnich dotyczących czynów określonych w kodeksie karnym, na podstawie postanowienia sądu
 • w postępowaniu cywilnym, w sprawach dotyczących podziału majątku lub spadku, ustalenia korzystania z rzeczy wspólnych, ustalenia kwoty odszkodowania lub innych należności pieniężnych, wywiązania się ze zobowiązania lub zmianę jego warunków itp. W tym wypadku podstawą mediacji może być zarówno postanowienie sądu jak i wcześniejsza umowa między stronami,
 • w sprawach rodzinnych dotyczących ustaleń związanych z rozwodem min. sposobu rozstania małżonków, władzy rodzicielskiej i miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem, wysokości alimentów, sprawach o podział majątku po rozwodzie albo zmiany warunków określonych wyrokiem rozwodowym związanych z opieką nad dziećmi. W tej grupie mieści się także cała gama spraw powstałych na bazie konfliktów między pokoleniami obejmująca zarówno sprawy majątkowe, jak i niemajątkowe,
 • w sprawach gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami co jest najszybszą i najtańszą formą rozwiązywania konfliktów w sprawach gospodarczych, która pozwala na dalszą współpracę kontrahentów.

Poszczególne postępowania mediacyjne wykazują pewne różnice. Poniżej przedstawiony zostanie przebieg mediacji w sprawach karnych.

Zasady i przebieg mediacji w sprawach karnych.

Instytucja mediacji w sprawach karnych znajduje umocowanie przede wszystkim  w  art. 23a kodeksu postępowania karnego i kieruje się niżej wskazanymi zasadami, które dotyczą także pozostałych  mediacji;

 • dobrowolnością: strony uczestniczą w procesie mediacyjnym z własnej woli i wyrażają chęć wzięcia udziału w spotkaniu mediacyjnym, nie można wywierać jakiejkolwiek presji na którąkolwiek ze stron, uczestnicy maja prawo wycofania się na każdym etapie jej trwania,
 • bezstronnością: strony mają równe prawa i w procesie mediacji traktowane są jednakowo,
 • poufnością: wszystko to co dzieje się podczas spotkania mediacyjnego objęte jest tajemnicą,
 • neutralnością; mediator jest bezstronnym uczestnikiem mediacji, nie narzuca stronom rozwiązań,
 • akceptowalnością:  osoba mediatora, jak i reguły mediacji, powinny być zaakceptowane i uzgodnione ze stronami.

Mediacja w sprawach karnych jest formą sprawiedliwości naprawczej , która ma prowadzić do przywrócenia naruszonych więzi społecznych pomiędzy ofiarą a sprawcą przestępstwa.

Po otrzymaniu zlecenia z Sądu lub Prokuratury mediator:

 • nawiązuje kontakt z pokrzywdzonym i podejrzanym( oskarżonym) ustalając termin spotkania,
 • przeprowadza z podejrzanym(oskarżonym) i pokrzywdzonym spotkania indywidualne informując o istocie i zasadach postępowania,
 • przeprowadza postępowanie mediacyjne z udziałem obu stron,
 • pomaga w sformułowaniu treści ugody pomiędzy pokrzywdzonym a podejrzanym(oskarżonym).

Jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie spotkanie stron, mediator może prowadzić postępowanie mediacyjne w sposób pośredni, przekazując każdej ze stron zgłaszane  propozycje i zajmowane stanowisko co do zawarcia ugody. Z mediacji można zrezygnować i przerwać ją na każdym etapie. Nie zamyka ona w żadnym wypadku dostępu do sądu.

Cel i skutek mediacji

Mediacja ma na celu nie tylko przyspieszenie postępowania karnego, ale stanowi jednocześnie wymierne korzyści dla stron.

Główne cele to:

 • pojednanie między sprawcą a pokrzywdzonym,
 • zadośćuczynienie lub naprawienie szkody wyrządzonej przez sprawcę.

Korzyści dla pokrzywdzonego

 • ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym stwarza realną szansę na szybką i dobrowolną naprawę wyrządzonej szkody,
 • utrzymanie poprawnych relacji między stronami, zwłaszcza w sytuacji bliskich relacji między sprawcą a pokrzywdzonym, np. rodzinnych czy wywołanych bliskością miejsca zamieszkania lub pracy.
 • Korzyści dla sprawcy:
 • w sprawach z oskarżenia prywatnego w razie pojednania stron postępowanie umarza się,
 • w sprawach z oskarżenia publicznego pozytywne wyniki mediacji oraz ugoda zawarta między sprawcą a pokrzywdzonym mają niewątpliwy wpływ na wymiar kary. Sąd może

a) zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (przy przestępstwach zagrożonych kara pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat)

b) warunkowo umorzyć postępowanie( przy przestępstwach zagrożonych karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat)

c) zastosować warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna.

Wykazy instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego prowadzone są we wszystkich sądach okręgowych. Aktualna lista mediatorów działających przy Sądzie Okręgowym w Płocku znajduje się na stronie :

http://plock.so.gov.pl/nowa/mediatorzy,m,mg,3,37

plakat

17 października 2013 r. Międzynarodowy Dzień Mediacji

W dniu 17 października 2013 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Chcąc włączyć się w obchody tego święta wyznaczeni prokuratorzy wszystkich jednostek okręgu płockiego, nie tylko w tym, dniu ale przez cały tydzień od 14 do 18 października 2013 roku,  w godzinach urzędowania, będą udzielali zainteresowanym osobom informacji na  temat mediacji w postępowaniu karnym. Celem akcji jest upowszechnienie instytucji mediacji w postępowaniach przygotowawczych i sądowych poprzez przybliżenie zasad dotyczących mediacji, a w szczególności wskazanie czym się ona charakteryzuje, w jaki sposób przebiega, kto ją przeprowadza oraz jakie są jej skutki i korzyści dla obu stron postępowania karnego.

czytaj więcej o 17 października 2013 r. Międzynarodowy Dzień Mediacji
Drukuj informację - otwarcie w nowym oknie